Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Adaptee Gastro, s.r.o., IČ: 08751234, se sídlem: Nerudova 353/2, Horka-Domky, 674 01 Třebíč, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 114991 (dále jen „Adaptee“) provozuje a spravuje portál nakupování voucherů na internetových stránkách vouchery.adaptee.cz provozovaných Adaptee nebo prostřednictvím mobilní aplikace Adaptee.

Tyto podmínky pro přístup a užití webových stránek, na kterých je provozován portál vouchery.adaptee.cz (dále jen „podmínky“) upravují práva a povinnosti osob využívajících portál vouchery.adaptee.cz či aplikaci vouchery.adaptee.cz (dále též jako „Uživatel“) při vstupu na portál vouchery.adaptee.cz nebo prostřednictvím aplikace vouchery.adapee.cz, a dalším používání portálu vouchery.adaptee.cz a /nebo aplikace vouchery.adaptee.cz, jakož i další související právní vztahy směřující k uzavření smluvního vztahu.

Uživatel vstupem na portál vouchery.adaptee.cz a/nebo do aplikace vouchery.adaptee.cz, registrací své osoby, přihlášením ke svému účtu a/nebo učiněním objednávky voucheru (dále jen „voucher“), popř. jiným obdobným úkonem souvisejícím s poskytováním níže uvedené služby prostřednictvím prohlašuje, že si obchodní podmínky pečlivě přečetl, porozuměl jejich obsahu, nemá k nim žádných výhrad a vyslovuje s nimi výslovný souhlas.

Adaptee může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Adaptee informuje Uživatele o změně Podmínek na portálu vouchery.adaptee.cz a v aplikaci vouchery.adaptee.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Aktualizované verze Podmínek nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na portálu vouchery.adaptee.cz a/nebo v aplikaci vouchery.adaptee.cz.

Objednávku voucheru Adaptee (dále jen „voucher“) může učinit jak registrovaný uživatel tak neregistrovaný uživatel (dále také jen „uživatelé“) u předem určeného obchodníka , jejichž seznam je uveden na portálu vouchery.adaptee.cz (dále jen „obchodník nebo dodavatel“).

Registrace

Registrace na portálu vouchery.adaptee.cz

Objednávku voucheru na portálu vouchery.adaptee.cz je možné využívat také bez registrace.

Zaregistrovat se lze v portálu vouchery.adaptee.cz zadáním e-mailu a hesla. Následně je nutné potvrdit registraci tlačítkem „aktivovat účet“ v příchozím mailu.

Registrace není zpoplatněna. Jedna fyzická osoba se může na portálu vouchery.adaptee.cz registrovat pouze jednou, a to pouze s platnou e-mailovou adresou a telefonním číslem. Telefonní číslo i e-mailová adresa mohou být použity při registraci pouze jednou.

Smluvní vztah, na jehož základě jsou využívány služby vouchery.adaptee.cz v souladu s podmínkami, trvá po dobu platnosti registrace na portálu vouchery.adaptee.cz nebo po dobu, po kterou jsou využívány vouchery, respektive s ohledem na jejich platnost.

Ukončení registrace

Registrovaný uživatel může kdykoli bez udání důvodu zrušit svou registraci na portálu vouchery.adaptee.cz, a to prostřednictvím emailu registrace@adaptee.cz. Adaptee může kdykoli bez dalšího upozornění zrušit registraci kteréhokoli uživatele, pokud se odůvodněně domnívá, že uživatel porušuje tyto podmínky.

Adaptee si rovněž vyhrazuje právo ukončit registraci zejména v případech, kdy je uživatel registrovaný pod neplatnou emailovou adresou a/nebo neplatným telefonním číslem, či je déle než 12 měsíců neaktivní/neprovedl žádnou objednávku.

Poskytnutí souhlasu s obchodními podmínkami

Jakýmkoliv používáním portálu vouchery.adaptee.cz a/nebo objednáním voucheru, a dále provedením registrace, dáváte souhlas s těmito podmínkami.

Pravidla užívání portálu vouchery.adaptee.cz

Přístup a používání portálu vouchery.adaptee.cz a aplikace vouchery.adaptee.cz je bezplatné. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání portálu vouchery.adaptee.cz a aplikace vouchery.adaptee.cz (tj. náklady na internetové připojení aj.).

Adaptee není účastníkem smluvních vztahů mezi uživatelem a restaurací. Adaptee nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Zprostředkované smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou. Adaptee zprostředkovává pro jednotlivé restaurace uzavření Zprostředkované smlouvy s jednotlivými uživateli.

Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem uživatele do portálu vouchery.adaptee.cz a/nebo do aplikace vouchery.adaptee.cz či systému, který realizuje přenos z vouchery.adaptee.cz a/nebo do aplikace vouchery.adaptee.cz třetím osobám.

Uživatel neboli spotřebitel je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s dodavatelem - restaurací, která je podnikatelem (dále také jako "Spotřebitel"). Spotřebitel svá práva z uzavřené Zprostředkované smlouvy či případná práva z odpovědnosti za vady plnění uplatňuje vždy u dodavatele/restaurace.

Adaptee není účastníkem smluvních vztahů mezi uživatelem a dodavatelem Adaptee nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Zprostředkované smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou uživateli na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou. Adaptee zprostředkovává pro jednotlivé dodavatele uzavření zprostředkované smlouvy s jednotlivými uživateli.

S ohledem na individualizaci voucheru obsahují charakteristická personální data spotřebitele/uživatele, není možné od smlouvy odstoupit, neboť voucher je upravován na přání spotřebitele/uživatele nebo pro jeho osobu.

Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže dodavatel poruší smlouvu podstatným způsobem, přičemž Spotřebitel v takovém případě musí odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení smlouvy dozvěděl.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy prokazatelně informovat dodavatele formou jednostranného právního jednání.

Dodavatel je povinen dodat věc či službu ve shodě se zprostředkovanou smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní dodavatel v jakosti střední a jde-li o kupní smlouvu v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý.

Autorská práva

Adaptee je vlastníkem portálu vouchery.adaptee.cz a aplikace vouchery.adaptee.cz .

Portál vouchery.adapree.cz a aplikace vouchery.adaptee.cz Portál je autorským dílem i databází ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Adaptee vykonává veškerá majetková práva vztahující se k portálu vouchery.adapree.cz a aplikace vouchery.adaptee.cz

Obsah portálu vouchery.adaptee.cz a aplikace vouchery.adaptee.cz nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil adaptee.cz předem souhlas.

Práva a povinnosti uživatele

Uživatel vůči Adaptee prohlašuje a zaručuje, že:

(i) je plně způsobilý k právnímu jednání, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
(ii) veškeré údaje, které poskytuje společnosti Adaptee, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
(iii) se před zahájením užívání portálu vouchery.adapree.cz a aplikace vouchery.adaptee.cz důkladně seznámil s těmito Podmínkami a stejně tak i s veškerými dalšími podmínkami na které je těmito Podmínkami odkazováno, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
(v) bude používat portál vouchery.adaptee.cz a aplikaci vouchery.adaptee.cz, nakupovat na nich a vkládat příspěvky do diskuze prostřednictvím ne více než jednoho uživatelského účtu. V případě oprávněného podezření, že Uživatel vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má Adaptee právo tyto účty zablokovat a smazat,
(vi) ve veřejných diskuzích a hodnocení na portálu vouchery.adaptee.cz a aplikace vouchery.adaptee.cz a/nebo na sociálních sítích spravovaných ze strany Adaptee hrubě a/nebo vulgárně neurážel ostatní diskutující, smluvní partnery Adaptee a jeho zaměstnance a/nebo nezveřejňoval jiné příspěvky, které by byly v rozporu s dobrými mravy či byly jinak nevhodné. V souvislosti s veřejnými diskuzemi na portálu vouchery.adaptee.cz a aplikace vouchery.adaptee.cz a/nebo na sociálních sítích spravovaných ze strany Adaptee si Adaptee vyhrazuje právo odstranit příspěvky, které jsou v rozporu s těmito Podmínkami či jinak poškozují Adaptee a/nebo jeho smluvní partnery.

Uživatel je povinen při užívání portálu vouchery.adaptee.cz a aplikace vouchery.adaptee.cz dodržovat právní předpisy je povinen vždy respektovat práva Adaptee i třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí:

(i) užívat portálu vouchery.adaptee.cz a aplikace vouchery.adaptee.cz v rozporu s těmito Podmínkami,
(ii) komerčně užívat kterékoli části portálu vouchery.adaptee.cz a aplikace vouchery.adaptee.cz způsobem způsobilým poškodit Adaptee a/nebo restauraci,
(iii) získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů,
(iv) zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást portálu vouchery.adaptee.cz a aplikace vouchery.adaptee.cz, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data portálu vouchery.adaptee.cz a aplikace vouchery.adaptee.cz,
(v) používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na portálu vouchery.adaptee.cz a aplikace vouchery.adaptee.cz. Portál vouchery.adaptee.cz a aplikaci vouchery.adaptee.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo Adaptee a který je v souladu s jeho určením.

Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že nebude používat portál vouchery.adaptee.cz a aplikaci vouchery.adaptee.cz, pokud by jejich použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů,

Uživatel je srozuměn s tím, že: v případě, že Uživatel využije možnost "zapamatovat si platební kartu", není Adaptee správcem dat o platebních kartě a tyto jsou uloženy a zpracovávány společností ThePay.cz, s.r.o., Masarykovo náměstí 102/65, 58601 Jihlava, IČ 281 35 261. Pokud Uživatel využije možnost "zapamatovat si platební kartu" a následně dojde zneužití těchto dat, nenese Adaptee žádnou odpovědnost za zneužití údajů o platební kartě.

Platební podmínky

Cenu voucheru na využití služby a/nebo zboží a případné další náklady dle Smlouvy (např. cena za využití služby „dárkový voucher“) uhradí Uživatelé jedním z následujících způsobů:

Ceny služeb a/nebo zboží uvedené na portálu vouchery.adaptee.cz a aplikace vouchery.adaptee.cz jsou uvedeny včetně DPH.

Při zprostředkování přijímání plateb za úhradu objednávek od Uživatelů Adaptee zastupuje výhradně dodavatele/, restauraci, jedná tedy jeho jménem a na jeho účet. Úhradou platby a jejím připsáním na bankovní účet Adaptee za objednané zboží nebo služby na účet Adaptee Uživatel splní svou povinnost vůči dodavateli/restauraci.

Zvolil-li Uživatel jako způsob placení platbu bezhotovostní platební kartou, postupuje během placení dle kroků sdělených mu v rámci příslušné internetové platební brány. Adaptee není povinen voucher na využití služeb /a/nebo zboží Uživateli odeslat před tím, než bude cena voucheru Uživatelem uhrazena.

Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s portál vouchery.adaptee.cz a aplikaci vouchery.adaptee.cz se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití portálu vouchery.adaptee.cz a aplikace vouchery.adaptee.cz realizován.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 5. 1. 2021.